سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد الماسپور – فوق لیسانس سنجش از دور و GIS سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل
بهرام اردبیلی اصل – لیسانس آبیاری و زهکشی، سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی و اردبیل

چکیده:

نظر به اینکه ریزشهای جوی جامد بصورت برف نقش عمده ای درایجادجریانات سطحی وتغذیه سفره های زیرزمینی دارند، درنتیجه تخمین میزان ذخایر برفی درحوضه های آبریز در پیش بینی و برآورد حجم جریانهای سطحی و وضعیت سفره های آب زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد .با تفسیر رقومی داده های ماهواره ای سنجنده مودیس جهت استخراج نقشه های پوشش برف واستفاده از نقشه های توپوگرافی وآمار ایستگاهها، تعیین میزان حجم ذخایر برفی به تفکیک حوضه های آبریز سدها دردوره های زمانی مورد مطالعه امکان پذیر میگردد.