سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جمشید بهین – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
علی بزرگ مهر – گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، باغ ابریشم، کرم
حمیدرضا کاویانپور – بخش تحقیق و توسعه، شرکت پالایش نفت کرمانشاه

چکیده:

فرآیند شناورسازی هوای محلول یکی از رو شهای معمول تصفیه و جداسازی ذرات روغن از پسآب م یباشد. شناسایی الگوی جریان در مخازن شناورسازی جهت تعیین رفتار و میزان انحراف آن از حالت اید هآل بسیار با اهمیت است. با توجه به مشکلات انداز هگیر یهای تجربی، دینامیک سیالات محاسباتی م یتواند به عنوان ابزاری مناسب جهت طراحی و شبی هسازی این سیست مها بکار رود. در این تحقیق مخزن شناورسازی واحد تصفیه پسآب صنعتی پالایشگاه کرمانشاه با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی شبی هسازی گردید. دامنه حل به ۶۰۸۰۳۲ حجم کنترلی تقسیم و با حل معادلات ناویر- استوکس و معادلات مربوط به جریان دوفازی، رژیم اختلاطی جریان در مخزن بدست آمد. از مدل اختلاط جهت شبی هسازی جریان دو فازی و مدلRNG k-ε جهت اثرات آشفتگی استفاده گردید. در بخش تجربی نیز با تزریق ردیابفلوئورسانس در جریان ورودی، منحنی توزیع زمان ماند تعیین و با نتایج شبی هسازی مقایسه و مورد تحلیل قرارگرفت.درصد حجم مرده با استفاده از نتایج تجربی ۹۸/۶۴% و با استفاده از نر مافزار فلوئنت۹۴/۰۱%حجم ظاهری مخزن تعیینشد. ناحیه مرده با توجه به بردارهای سرعت در نواحی پشت تیغه سرریز و بافل جداکنند ه دو منطقه تماس و جداسازی قرار دارد. نتایج شبی هسازی به صورت مقادیر بردا رها و کانتورهای سرعت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.