سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن تیموری – کارشناس ارشد مهندسی عمران-محیط زیست ، مدیرعامل مهندسین مشاور پاک آب
آتوسا لطیفی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب ،کارشناس شرکت پاک آب

چکیده:

مخازن آب یکی از اجزاء اصلی سامانه های آبرسانی است که وظیفه آن جبران نوسانهای ساعتی و روزانه مصرف آب و همچنین تأمین فشار مورد نیاز است.بمنظور تعیین حداقل حجم مخازن آبرژیم مصرف آب در مناطق روستایی استان کرمانشاه در ارتباط با رژیم پمپاژ آب به مخازن مورد بررسی قرار گرفته است بدین منظور از میزان مصارف هفت شبکه و مجتمع آبرسانی مشتمل بر ۵۴ روستا در استان کرمانشاه استفاده شده و حداقل حجم مخزن در رژیمهای۲۴ ،۱۸و ۱۲ساعت پمپاژ برآورد گردید.نتایج ،حداقل حجم مخزن را با پمپاژ ۲۴ساعت ۱۷ درصد مصارف شبانه روز، با پمپاژ ۱۸ساعت ۲۴ درصد مصارف شبانه روز وبا پمپاژ ۱۲ساعت ۳۳/۳۲ درصد مصارف شبانه روزنشان داده است.