سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
علیرضا سپاسخواه – استاد بخش آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

یکی از خصوصیات هیدرولیکی آب خاک ضریب پخشیدگی آب در خاک است . روشهای آزمایشگاهی و مزرعهای زیادی برای تعیین ضریب پخشیدگی آب در خاک ارائه شده که از جمله روش ارائه شده توسط وانگ و همکاران (۲۰۰۴) می باشد . در این روش با معادلات ارائه شده تنها ازطریق اندازه گیری جبهه نفوذ نسبت به زمان، مقدار نفوذ تجمعی نسبت به فاصله جبهه نفوذ از ابتدا و مقدار نفوذ لحظه ای نسبت به عکس فاصله جبهه نفوذ از ابتدا می توان ضریب پخشیدگی آب را در مقادیر مختلف رطوبت حجمی خاک بدست آورد . اما در روش ارائه شده توسط وانگ و همکاران (۲۰۰۴) طول ستون خاک که برای تعیین تابع ضریب پخشیدگی آب بکار می رود بر صحت نتایج مؤثر می باشد که این محققین این مساله را فقط برای یک بافت خاک مورد بررسی قرار دادند و حداقل طول ستون خاک را برای این روش ۸ سانتی متر گزارش نمودند . بنابراین در این پژوهش بجای یک بافت، سه بافت خاک مختلف سبک، متوسط و سنگین مورد آزمایش قرار گرفته است و حداقل طول ستون خاک لازم جهت استفاده از روش وانگ و همکاران (۲۰۰۴) برای تعیین معادلات ضریب پخشیدگی آب نسبت به رطوبت حجمی برای بافت های مختلف تعیین شده است .