سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا مطلبی نژاد – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش شیمی
محسن وفایی سفتی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش شیمی
حسن نادری – پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده مخازن

چکیده:

تحلیلی، برای محاسبه این کمیت وجود دارد که در اینجا بحث و بررسی در مورد حل تحلیلی برای یافتن حداقل فشار امتزاجی، انجام پذیرفته است. تئوری تحلیلی در جابجایی برای گاز تزریقی که شاملncجزء باشد، بیان می دارد که رفتار جابجایی بطور کامل توسط یکسری از تای لاین ها کنترل می گردد. در این سیستم ها – nc١تای لاین کلیدی وجود دارد؛ دو تای آنها تای لاین های اولیه نفت و گاز تزریقی هستند و ٣nc-تای دیگر، تای لاین هایCrossoverنام دارند که ما را در جهت حل تحلیلی سیستم یاری می رسانند. این تئوری همچنین نشانمی دهد که هرگاه یکی از تای لاین های کلیدی بحرانی گردد، جابجایی پیستون مانند می شود و امتزاج بعد از تماس مکرر بین فازها گسترش می یاب د. بنابراین حداقل فشار امتزاجی، فشاری است که در آن یکی از تای لاین های کلیدی بحرانی گردد . در این مقاله نتایج بکارگیری این روش بر ای یافتن هندسه تای لاین های کلیدی در سیستم های سه جزئی و شبه سه جزئی (تای لاین های نفت اولیه و گاز تزریقی ) و نیز تخمین حداقل فشار امتزاجی آورده شده است