سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید حامد صدرائی – گروه مهندسی شیمی ، دانشکده ی فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
سید فواد آقا میری –

چکیده:

در این تحقیق محاسبات حداقل فشار امتزاجی (MMP) با استفاده از دو روش تحلیلی و پاراکر انجام و نتایج با داده های تجربی مقایسه می شوند . در روش تحلیلی با توجه به این مفهوم که در اثر تزریق گاز یک سری از تعادلات فازی تشکیل می شود ،MMP در جایی که طول یکی از خط بست های نفت اولیه تا تزریقی صفر گردد تعیین می شود . در روش دوم با توجه به تعریف MMP به عنوان پایین ترین فشاری که در آن کشش سطحی بین دو فاز صفر می گردد ، این کمیت بر اساس محاسبه کشش بین سطحی با مدل پاراکر تعیین می شود . محاسبات با استفاده از معادلات حالت PR و MNMانجام و نتایج به دست آمده از دو مدل با روش های آزمایشگاهی لوله قلمی و تکنیک محو شدن کشش سطحی(VIT) مقایسه می گردند . در انتها نقش ترکیب درصد گاز تزریقی در تعیین MMP نیز مورد بررسی قرار گرفت ، نتایج نشانگر آن است که حضور اجزاء میانی در گاز تزریقی به نحو قابل ملاحظه ای می تواند در کاهشMMP موثر باشد .