سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن برجعلی زاده – دانشگاه تهران – دانشکده فنی –گروه مهندسی شیمی
محسن عدالت – دانشگاه تهران – دانشکده فنی –گروه مهندسی شیمی

چکیده:

یافتن حداقل فشار امتزاج اهمیت فوق العاده ای در تزریق امتزاجی گاز دارد . از این رو تعیین MMT مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است و مدلهای متعددی جهت پیش بینی این فشار ارائه شده اس ت. روش متداول تعیینMMP آزمایشات لوله قلمی یا شبیه سازی لوله قلمی م یباشد. در این مطالعه از تعریف شماتیکیMMP استفاده شده اس ت. بر اساس این تعریف در فشارMMP خط مماس بر نقطه بحرانی یا خط بست بحرانی از نقطهمرتبط با نفت م یگذرد.
سیستم سه جزئی، متان، بوتان و یک جزء سنگین در نظر گرفته شده است که با مکانیسم رانش گاز تبخیری با گاز تزریقی ممزوج می شود. حداقل فشار امتزاج برای ترکیبات متفاوتی به دست آمده و از ترکیب نتایج مدلی پیشنهاد شده است. در نهایت این مدل با مدل فیروزآبادی وAzizمقایسه شده است.