سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

کرامت الله ایماندل – استاد دانشکده محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
محمد پیری – عضو هیات علمی و رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان
مریم فلاحی – عضو هیات علمی و مسئول دفتر اطلاعات علمی مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیل
مریم تیزکار – کارشناس ارشد علوم ومحیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

به منظور پی بردن به آثار سوء دترجنت آنیونی بر روی سلامت و حیات آبزیان دو گونه ماهی سیم و سفید که از مهم ترین و اقتصادی ترین ماهیان تالاب انزلی بوده، انتخاب گردید و حداقل غلظت کشندگی سه دترجنت آنیونی خطی مشتمل بر مایع ظرف شویی A، پودر لباسشویی دستی B و پودر لباس شویی ماشینی C در غلظت پنجگانه به ترتیب (۳تا ۱۰)،(۱تا ۱۵)و(۱تا ۳۰) میلی گرم در لیتر در مورد ماهی سیم و در پنج غلظت (۵ تا ۲۵) ، (۱۰تا ۲۲) و (۱۳ تا ۳۵) میلی گرم در لیتر در خصوص ماهی سفید انگشت قدی ۱ تا ۳ گرمی در زمان تماس ۹۶ ساعت طبق رهنمود و استاندارد O.E.C.D مورد تیمار قرار داده و ۲۴ ساعت یکبار نسبت به ثبت میزان موارد مرگ و میر اقدام گردید.این مطالعه نشان داد که مایع شویندهA با ۱۷ درصد الکیل بنزن سولفونات خطی به علت دارا بودن ۰/۱ درصد فرمالین، ۵ درصد دی اتانول آمین و ۲ درصد لوریک اسید اتانول آمین با ۹۵ درصد اطمینان و خطای آزمون(۰/۰۵= α)شدیدترین اثرات را نسبت به دو شوینده دیگر که فاقد مواد مذکور بودند، بر مرگ و میر ماهیان سیم و سفید داشت.و این در حالی است که پودر لباسشویی دستی B با داشتن دو برابر غلظت ماده فعال اصلی (LAS حدود ۲۲ درصد) نسبت به پودر لباسشویی ماشینی C (10 درصد LAS)درجه کشندگی بیشتر داشت. حداقل غلظت کشندگی ده درصد ماهی سیم و سفید در ۹۶ ساعت تیمار LC10 96hبرای مایع A به ترتیب ۲/۴۵ و ۶/۶۰، برای پودر B ، ۳/۰۹ و ۹/۰۷ و برای پودر C، ۵/۱۳ و ۱۲/۹۱ میلی گرم در لیتر بوده است. فاکتور حساسیت یا خارج قسمت حداقل غلظت کشندگی ده درصد ماهی سیم و سفید در ۹۶ ساعت تیمار، موید آن است که بچه ماهیان سفید در برابر شوینده های سه گانه A، B، C به ترتیب ۲/۷ ، ۲/۹ و ۲/۵ بار نسبت به بچه ماهیان سیم مقاومتر می باشند ضریب همبستگی (r) بین لگاریتم غلظت شوینده ها و میزان مرگ و میر بچه ماهیان سیم و سفید متعاقب تعیین معادله خط رگرسیون در زمان مختلف ۲۴ تا ۹۶ ساعت به ترتیب ۹/۱۲ – ۸۶/۲ و ۹۲/۱ – ۷۷/۱ درصد بوده که از معنی دار بودن ارتباط بین آنها حکایت دارد.