سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رحمت اله رنجبر – محققین آب و خاک و زراعت مرکز تحقیقات توتون ارومیه
رامین تقوی – محققین آب و خاک و زراعت مرکز تحقیقات توتون ارومیه

چکیده:

این طرح به منظور تعیین نقاط پتانسیلی حد اکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خاک (MAD) در مراحل رشد سریع و برداشت توتون باسما سرس ٣١ در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های یکبار خرد شده با ٤ تکرار (بلو ک) در شرایط آب و هوایی مر کز تحقیقات توتون ارومیه به مدت دو سال (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴) اجرا گردید . کرت های فرعی شامل ٣ سطح MAD ا (A3=0.8,A2=0.6, A1= 0.4) در مرحله رشد سریع بوته و کرت های اصلی شامل ٢ سطح MAD ا (B2=0.8,B1=0.6) در مرحله برداشت بود . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد سطوح مختلف عامل اصلی بر درآمد ه کتاری ، محصول استحصالی و ارزش ریالی کیلوگرم توتون و سطوح مختلف عامل فرعی بر عملکرد برگ خشک، محصول استحصالی و راندمان مصرف آب تاثیر معنی دار داشت . حداکثر درآمد ه کتاری به دلیل کیفیت بالای محصول استحصالی مربوط به سطح A2 عامل اصلی بود و کاهش درآمد ه کتاری در سطح A1 عمدتًا به دلیل کاهش کیفیت توتون استحصالی در اثر آبیاری زیاد و در سطح A3 بیشتر به دلیل کاهش عمل کرد برگ خشک و محصول استحصالی بود . حد اکثر تخلیه مجاز رطوبت قابل استفاده در خا ک در مرحله رشد سریع بوته و مرحله رسیدگی به ترتیب ۰/۶ و ۰/۸ نتایج تعیین گردید . میانگین دور آبیاری ۸ روز در مرحله رشد سریع بوته (مصادف با مرداد ماه ) و ١٢ روز در مرحله رسیدگی (مصادف با شهریور ماه ) نتایج بهتری داشت . بر این اساس به طور میانگین ۴۳۵۰ مترمکعب درهکتار آب مصرف گردید.