سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرزانه رفعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیدعلی محمد جوادیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، آزمایشگاه پژوهشی سیستم های
سیدمحمدتقی بطحایی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمودرضا حقی فام – آزمایشگاه پژوهشی سیستم های انتقال و توزیع قدرت، بخش مهندسی برق دانشگ

چکیده:

شبکه های توزیع سنتی ماهیتی شعاعی دارند که به واسطه یک منبع تغذیه از شبکه سراسری تغ ذیه می شوند . سیستم حفاظت این گونه شبکه ها بسیار ساده است و معمولاً به وسیله فیوز، بازبست و رله اضافه جریان پیاده سازی می شود . در سال های اخیر، با توجه به کاربردهای متنوع و فواید اتصال نیروگاههای تولید پراکنده به شبکه های توزیع ، توجه زیادی به استفاده از این واحدها در سطح شبکه های توزیع شده است . اما این فواید زمانی محقق خواهند شد که تبعات ناشی از ورود این واحدها به سیستم توزیع نیز ب ه طور کامل بررسی و معایب آن مرتفع گردد . به عنوان مثال، حضور این گونه منابع تولیدی باعث می شود که شبکه های توزیع ماهیت شعاعی خود را از دست بدهند و به واسطه آن هماهنگی تجهیزات حفاظتی از بین برود . در این مقاله روشی جدید برای تعیین حداکثر ظرفیت تولید پراکنده قابل تزریق به شبکه های توزیع، جهت حفظ هماهنگی موجود بین ادوات حفاظتی آن شبکه، با به کارگیری معادلات ریاضی منحنی های عملکرد ادوات حفاظتی ارائه شده است . همچنین روش پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع نمونه و با استفاده از نرم افزارهای MATLAB و DIgSILENTشبیه سازی شده و نتایج آن ارائه شده است .