سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر مالکی القلندیس – سرپرست معدن مس چهارگنبد، شرکت معادن مس چهارگنبد کرمان
محمدمهدی صابری – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد استخراج معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شه

چکیده:

منطقه چهارگنبد در جنوب غربی کرمان واقع بوده و کانی سازی مس در این ناحیه عموما در محل تقاطع گسل های چهارگنبد و مضطر صورت گرفته است. در این مقاله با توجه به گسترش و پر شیب بودن ماده معدنی و وجود شرایط مناسب برای معدنکاری، زیر زمینی، حد استخراج روباز – زیر زمینی تعیین شد. برای تعیین حد استخراج، چهار پیت فرضیکه کف انها به ترتیب در افق های + ۲۳۵۷ ، +۲۳۲۵، +۲۲۷۵، +۲۲۲۵ می باشد. در نظر گرفته و نسبت های باطله برداری پیت های فوق به ترتیب (۲۰ به ۱) ، (۱۶ به ۱)، (۲۴ به ۱) و (۲۸ به ۱)محاسبه گردید. همچنین هزینه های روش روباز برای هر یک از اینچهار پیت محاسبه شد. در موردکانسار مس چهار گنبد که یک کانسار رگه ای پر شیب می باشد بایدمقرون به صرفه بودن روش استخراج زیر زمینی در مقایسه باروباز نیز بررسی گردد. با توجه به وضعیت رگه، استفاده ازچاه قائم جهت باز کردن کانسار چهار گنبد مناسب ترین حالت خواهد بود. برای تعیین روش استخراج زیر زمینی مناسب، از روش های عددی و کیفی مختلفی استفاد شد، که از میان این روش ها، روش UBC به عنوان بهترین روش انتخاب گردید بررسی ها نشان داد که روش استخراج انباره ای به عنوان مناسب ترین روش استخراج زیر زمینی برای این کانسار می باشد. هزینه های استخراج هر تنکانسنگ به روش انباره ای، به منظور ادامه استخراجدر هر یک از پیت های چهارگانه، محاسبه و با توجه به قیمت کنسانتره تنی ۳۷۰۶۰۰۰ ریال، درآمدهای حاصل از استخراج نیز محاسبه گردید. در نهایت برای انتخاب حالت بهینه، مجموع ارزش سرمایه ای خالص گزینه های استخراج روباز و زیر زمینی برای هر یک ازچهار پیت فرضی به ترتیب ۱۴۲۳۳ ، ۲۰۹۳۱، ۲۱۰۹۶ و ۳۸۵۰ میلیون ریال گردید. مقایسه این ارقام نشان داد که پیت شماره ۳ (با نسبت باطله برداری ۲۴ به ۱) به عنوان مطلوب ترین و سودآورترین حالت بوده و افق +۲۲۷۵ متری به عنوان حد روباز – زیر زمینی معرفی می گردد.