سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهیار فلاح – استادیار موسسه تحقیقات برنج
حسین الیاسی – کارشناسی ارشد زراعت موسسه تحقیقات برنج- آمل

چکیده:

برای استاندارد کردن چارت رنگ برگ (LCC) و کلروفیل متر (SPAD)، طرحی به صورت بلوک های کامل تصادفی در قالب فاکتوریل برای سه رقم برنج هیبرید (بهار ۱)، نعمت و طارم محلی در دو سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در معاونت موسسه تحقیقات برنج به اجرا در آمد . براساس آزمون خاک ، خاک مورد آزمایش دارای بافت لومی رسی (CL) و PH خنثی و کربن آلی ۱ درصد بوده است. میزان کود اوره همراه با تقسیط آن به صورت فاکتوریل برای هر رقم اعمال تیمار شده است . برای رقم هیبرید و نعمت ، کود اوره ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلو گرم در هکتار با ۲، ۳ یا ۴ باردادن کود اوره انجام شد ولی برای طارم محلی میزان ۳۰ ، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم اوره همراه با ۲، ۳، یا ۴ بار تقسیط صورت گرفت . سایر مراقبت های لازم براساس توصیه فنی معاونت موسسه صورت گرفت . اندازه گیری LCC و SPAD با انتخاب ۱۰ برگ کاملاً بالغ از هر کرت انجام شد . میانگین ۱۰ عدد مورد تجزیه آماری قرار گرفت .مقایسه میانگین داده ها نشان می دهد اثر میزان کود اوره و زمان مصرف آن بر روی پارامترهای LCC و SPAD معنی دار شده است. با مقایسه میانگین ها می توان بیان داشت حد بحرانی LCC برای طارم محلی بین ۳/۵ -۲/۵ می باشد ولی برای رقم نعمت این عدد ۴ است. اما برای رقم هیبرید ۴/۵-۵ می باشد . از نظر SPAD حد بحرانی برای رقم طارم محلی ۳۵-۳۴ است ولی برای نعمت ۳۷ می باشد . بررسی داده ها نشان می دهد میزان SPAD برای برنج هیبرید بین ۴۰-۳۷ است. زمان مناسب برای اندازه گیری LCC و SPAD برای رقم طارم ۲۰-۲۵ روز بعد از نشاء کاری است ولی برای رقم نعمت و هیبرید ۴۰-۳۰ روز بعد از نشاکاری است. چنانچه میزان LCC یا SPAD از حد بحر انی گفته شده در این آزمایش کمتر باشد برای رقم طارم یک یا دو بار سرک اوره به میزان ۳۰ کیلوگرم در هکتار و برای رقم نعمت و برنج هیبرید سه بار کود اوره سرک به میزان ۷۰ کیلو گرم در هکتار توصیه می شود.