سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان کشاورز – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
سعید سعادت – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب تهران

چکیده:

تحمل گیاهان نسبت به شوری نه تنها در بین گونه های مختلف کاملاً متغییر است بلکه شدیداً تحت تأثیر شرایط محیطی رشد گیاه است . در این رابطه یکی از عوامل مؤثر حاصلخیزی خاک و یا بطورکلی مصرف کود می باشد که موجب خواهد شد واکنش گیاه نسبت به یک شوری معین بطور معمول قابل پیش بینی نباشد . در بیشتر موارد مصرف فسفر رشد و عملکرد گیاه در خاکهای شور را افزایش می دهد ولی با زیاد شدن شوری از سطح کم به زیاد، همراه با مصرف فسفر، تحمل گیاه به شوری کاهش می یابدشوری غلظت فسفر را در بافت های گیاهی کاهش می دهد اما نتایج بعضی مطالعات نیز نشان داده که شوری یا موجب افزایش جذب فسفر گیاه شده و یا در آن بی تاثیر بوده استبر این اساس به منظور تعیین اثر مصرف فسفر بر میزان تحمل گندم به شوری این آزمایش انجام شد