سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان کشاورز – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد پاسبان – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

یکی از شاخص های تعیین پتانسیل تولید یک گیاه در شرایط شور، میزان تحمل به شوری آن گیاه می باشد . هر چند که مقدار محصول تابعی از غلظت املاح محلول در ناحیه رشد ریشه در شرایط شور بیان شده است، ولی باید نوع خاک، آب و شرایط اقلیمی نیز مورد توجه قرار گیرند . نشان داده شده که وقتی پتاسیم به سطوح بالای شوری خاک اضافه گردد، اثرمنفی شوری بر گیاه کاهش می یابدبر این اساس به منظور تعیین اثر مصرف پتاسیم بر میزان تحمل گندم به شوری این آزمایش انجام شد .