سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه راحتی نویر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
غلامرضا قاسم زاده – مشاور علمی اداره کل شیلات گیلان

چکیده:

فرآورده های دریایی بعنوان یکی از مهمترین منابع غذایی پروتئینی مطرح می باشند. در اکثر کشورها بخش عمده نیازهای پروتئینی انسان، ازفرآورده های دریا یی تامین می گردد و نیز در بسیاری از کشورها مسمومیت ناشی از جیوه در نتیجه مصرف فرآورده های دریایی در مصرف کنندگانمشاهده شده است که منشا آن از آلودگی آب دریاها نشاٌت می گیرد. با توجه به جایگاه محصولات دریایی در رژیم غذایی انسان، در این پژوهش میزان جیوه کل در برخی از ماهیان تازه پر مصرف بمنظور تعیین حد مجاز مصرف آنها بدون عوارض سرطان زائی ناشی از جیوه اندازه گیری شده است. نمونه برداری بصورت تصادفی ازفروشندگان عرضه محصولات شیلاتی در استان گیلان ازاردیبهشت ماه سال ۱۳۸۵ تا تیر ماه سال ۱۳۸۶ صورت گرفت. تعداد ۷۵ قطعه ماهی قزل آلا، ۳۰ قطعه ماهی سوف رودخانه ای و ۳۵ قطعه ماهی سفید بصورت تازه در اندازه های طولی متفاوت آنالیز گردید. آنالیز دستگاهی بااستفاده از دستگاه پیشرفته ویژه اندازه گیری جیوه LECO AMA 254 صورت گرفت. میانگین غلظت جیوه کل بترتیب در ماهی قزل آلا ( ۰,۰۶۶ ppm ) ، ماهی سفید تازه ( ۰,۲۸ ppm ) و ماهی سوف رودخانه ای ( ۰,۷۵۱ ppm ) ثبت گردیده است. میانگین غلظت جیوه کل ماهیهای وحشی بطور معنی داریبیش از ماهیهای پرورشی(قزل آلا) بوده است. میانگین جیوه کل عضله پشتی ماهی های تازه مورد مطالعه اختلاف گونه ای معنی داری با یکدیگر دارند. بین میانگین غلظت جیوه کل موجود در عضله پشتی ،طول و سن ماهی های مورد مطالعه همواره ارتباط مثبت و معن یداری برقرار است. حد مجاز مصرف ماهیسوف رودخانه ای، ماهی سفید تازه و قزل آلای رنگین کمان بترتیب برای کودکان با وزن تقریبی ۱۵ کیلوگرم ( ۶۵ ، ۱۶۵ ، ۷۵۵ ) و برای کودکان بزرگتر باوزن تقریبی ۳۰ کیلوگرم( ۱۳۰ ، ۳۵۰ ، ۱۵۰۰ ) گرم در ماه ، برای زنان با وزن تقریبی ۶۵ کیلوگرم به ترتیب ( ۲۸۰ ، ۷۴۵ ، ۳۲۶۵ ) و برای مردان با وزن تقریبی ۷۸ کیلو گرم ( ۳۲۰ ، ۷۴۵ و ۳۸۵۰ ) گرم در ماه محاسبه گردیده است. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS,11 انجام گرفت