سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی افشار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
حسنعلی شهبازی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید چغندرقند در استان خراسان می باشد. بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد چغندرقند تاثیر آن بر صفات کمی و کیفی چغندرقند اهمیت زیادی دارد. به منظور بررسی اثرات تعیین حد مجاز تخلیه رطوبتی در مراحل رشد چغندرقند، آزمایشی در مرکز رشد چغندرقند، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان اجرا شد که در آن تیمارهای تخلیه رطوبتی ۷۰-۶۵ و ۹۰-۸۵ درصد تخلیه رطوبت د رچهارمرحله رشد چغندرقند الف – شاخص سطح برگ ۱ ب- شاخص سطح برگ ۲ ج- شاخص سطح برگ ۳-۵ د- مرحله شروع کاهش شاخص سطح برگ تا برداشت و یک تیمار شاهد در تخلیهرطوبتی ۴۰-۵۰ درصد مورد مقایسه قرار گرفت. آزمایش در قالبطرح بلوک کامل تصادفی درچهار تکرار انجام شد.
نتایج نشان داد که اختلاف بین تیمارها از نظر عملکرد ریشه و قند، درصد قند خالص،و کارایی مصرف آب در سطح ۱۰ درصد معنی دار بود. میانگین حجم آب مصرفی در تیمارهای ۷۰-۶۵)۱۱-S درصد تخلیه رطوبت) و ۹۰-۸۵)۱۲-S درصد تخلیه رطوبت خاک) به ترتیب ۱۲۹۹۶ و ۱۴۱۸۷ متر مکعب در هکتار بود. که نسبت به تیمار شاهد (۱۵۲۶۵ متر مکعب در هکتار) که در تمام مراحل رشد موقعی که رطوبت خاک به ۵۰-۴۵ درصد می رسید آبیار می شد. کمتر آب مصرف نمودند. بالاترین عملکرد ریشه مربوط در تیمار ۱۲-S1 مشاهده شد. در این تیمار عملکرد ریشه ۹۲/۷۷ تن در هکتار بیشترین مقدار را دارا بود و از نظر عملکرد ریشه با تیمارهای I2-T5,I1-S4, I1-S3 , I1-S2, I1-S2, I1S1 و I2S4 در یک گروه آماری قرار داشت. کمترین عملکرد ریشه با ۷۲/۶۵ تن در هکتار مربوط به تیمار آبیاری در تخلیه رطوبتی ۸۵-۹۰% در مرحله ۳ (I2-S3) بود که با تمار (I2-S2) در یک گروه آماری قرار داشت. بالاترین کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد ریشه با ۶/۸۶ کیلوگرم بر متر مکعب آب مصرفی مربوط به تیمار I2-S4 بود و کمترین کارایی مصرف آب بر اساس عملکرد در سال ۵/۲۲ کیلوگرم ریشه بر متر مکعب آب مصرفی مربوط به تیمار I2-S2 بود. بین تیمارها از نظر میزان قند ملاس اختلاف معنی داری در سطح ۱۰% وجود داشت بالاترین میزان قند ملاس در تیمارهای I2-S4 , I1-S3 به ترتیب با ۴/۳۶ و ۴/۳۸ درصد بدست امد.