سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی خورشیدی –

چکیده:

تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از موارد عفونت کیسه زرده در مرغداریهای اطراف شهرستان همدان مجری طرح و گردآورنده : محمد مهدی خورشیدی ( دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده ). کلمات کلیدی : عفونت کیسه زرده، آنتی بیوگرام، مرغداری های همدان .
کیسه زرده عامل بقای جوجه ها و جنین ها بوده و اگر مورد حمله باکتریها واقع شود دچار عفونت می گردد . در این مطالعه ) ۴۰۰ چهارصد ) قطعه جوجه از سنین یک تا هفت روزه مشکوک به عفونت کیسه زرده از مرغداری ها ی اطراف شهرستان همدان انتخاب شده و پس از ارجاع به آزمایشگاه در شرا یط استریل از محوطه شکمی نمونه برداری کرده و پس از کشت خطی نمونه ها در محیط های Blood agar و مک کانکی در شرایط هوازی و دمای ۳۷ درجه سانتی گراد کشت داده شد . سپس با استفاده از محیط های بیوشیمیایی مختلف نظیر EMB, TSI ، اوره، سیمون سیترات و … جهت شناسائی باکتر یها استفاده گرد ید . بعد از کشت مجزا ی هر باکتری اقدام به تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باکتری ها گردید . E.coli بیشترین حساسیت را به انروفلوکساسین، سالمونلا و استافیلوکوک نیز بیشترین حساسیت را نسبت به لینکواسپکتین از خود نشان دادند.