سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا میرزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان
سید معین الدین رضوانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

بحران آب به عنوان عامل اصلی محدودیت زراعت در تمام مناطق خشک و نیمه خشک مطرح می باشد. حساسیت گیاه در تمام مراحل رشد و نمو در مقابل تنش خشکی، یکسان نیست . لذا به منظور محاسبه شاخص حساسیت محصول (Ky) و اثر تنش آبی در مراحل مختلف رشد چغندرقند تحقیقی به صورت کرت های یکبار خردشده (اسپلیت پلات) که مراحل مختلف رشد چغندرقند در کرت های اصلی و سطوح مختلف کاهش آب در کرت های فرعی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. این آزمایش طی سال های ۸۳ و ۸۴ در ایستگاه اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا شد . مراحل مختلف رشد چغندرقند شامل چهار مرحله ، سبز تا استقرار بوته ، استقرار تا ٧٠ الی ٨٠ درصد پوشش مزرعه ، پوشش کاملمزرعه تا ابتدای شروع ک اهش ک انوپی و حد اکثر ضریب استحصال (رسیدگی چغندرقند ) می باشد. تیمار های کاهش آبیاری (تنش) عبارتند از: کاهش آب تا ۰/۵۵، ۰/۷ و ۰/۸۵ حجم آب آبیاری حد اکثر و یک تیمار بدون کمبود رطوبت خا ک (Va = Vm) در نظر گرفته شد . نتایج تجزیه واریانس مر کب داده های حاصل از اجرای طرح نشان داد که بین چهار مرحله رشد چغندرقند از لحاظ عمل کرد کمی شامل عملکرد قند و عمل کرد قند قابل استحصال در سطح ۱% معنی دار بود . از نظر صفات کیفی شامل عیار قند و عیار قند قابل استحصال در سطح ۵% معنی دار بود . بین سطوح مختلف آبیاری از لحاظ صفات عمل کرد ریشه ، عملکرد قند ، عملکرد قند قابل استحصال ، عملکرد اندام هوایی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. همچنین از نظر صفات کیفی قندیوغیرقندی تفاوت معنی دار نبود. اثر متقابل بین مراحل مختلف رشد و سطوح مختلف آبیاری و سال فقط از لحاظ عمل کرد اندام هوایی در سطح ١% معنی دار بود.