سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسینعلی بهرامی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهش سازمان تحقیقات و، ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

حساسیت خاک به فرسایش یا فرسایشپذیری خاک به عنوان یکی از عوامل مؤثر در فرسایش است . در این پژوهش، حساسیت خاک به فرسایش آبی در ۹۰۰ کیلومتر مربع از خاکهای شهرستان هشترود واقع در ناحیه نیمهخشک شمالغربی ایران مورد بررسی قرار گرفت . خاکًها عمدتا با بافت لومی رسی و دارای حدود ۱۳ درصد آهک هستند . فرسایشپذیری خاک در در ۳۶ نقطه مختلف در کرتهای استاندارد تحت ۴۱ رخداد باران طبیعی اندازه – گیری شد . نتایج نشان داد که شن درشت، رس، ماده آلی، آهک، پایداری خاکدانه و نفوذپذیری خاک، همبستگی منفی معنیدار و شن بسیار ریز و سیلت، همبستگی مثبت معنیدار با فرسایشپذیری خاک دارند . بررسیها با روش تجزیه مولفههای اصلی و رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین این ویژگیها شن درشت، آهک، پایداری خاکدانه و نفوذپذیری خاک، رابطهای معنیدار p< 0/001) ، ) R 2=0/93 با فرسایشپذیری دارند . اثر شن درشت در سطح احتمال ۰/۰۰۱ و اثر ماده آلی و آهک در سطح احتمال ۰/۰۱ در کاهش فرسایشپذیری معنیدار بود .