سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرحسین محمدداودی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
سیدعلی پوربخش – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – کرج
سیدایمان تقوی دینانی – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

مایکوپلاسموز از شایعترین بیماریها در صنعت طیور می باشد . از بیماریزاترین انواع مایکوپلاسمای طیور،مایکوپلاسما گالی سپتیکوم را می توان نام برد. در مورد تعیین حساسیت دارویی سویه های بومی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم،به غیر از مطالعات اولیه محدود،تا به حال تحقیقات قابل توجهی در ایران انجام نشده است و آنتی بیوگرام مایکوپلاسما گالی سپتیکوم نسبت به سایر باکتری ها، فوق العاده مشکل تر می باشد و با توجه به افزایش مقاومت برخی جدایه های مایکوپلاسما گالیسپتیکوم نسبت به برخی آنتی بیوتیک های رایج،ضرورت بررسی حاضر را بیشتر می کند . ۶مونه مایکوپلاسما گالی سپتیکوم جدا شده از طیور صنعتی ایران که به انستیتو رازی ارجاع شده بودند،مورد استفاده قرار گرفتند . جهت کشت از محیط کشت براث استفاده شد . ابتدا محیط کشت استاندارد MG تهیه شده،سپس عادت دادن جدایه های MG ذخیره شده تا حصول تغییر رنگ در محیط براث و تایید خلوص و شناسایی آنها با کمک آنتی سرم( های اختصاصی و استاندارد صورت گرفت . با ایجاد رقت سازی متوالی در محیط های براث،واحد تغییر رنگ ( CCU تعیین شد . سپس حساسیت یا مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های مورد آزمایش بر اساس تعیین کمترین غلظت ممانع ت کننده MIC مطابق روش های استاندارد نسبت به آنتی بیوتیکهای انروفلوکساسین،دانوفلوکساسین و جنتامایسین بررسی شد . کلیه آزمایشات در سه بار مجزا انجام شده و میانگین نتایج محاسبه گردید . از آزمون ضریب همبستگی به عنوان روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلا عات این بررسی استفاده گردید که شاخه ای از آمار توصیفی می باشد . : تمامی جدایه ها نسبت به انروفلوکساسین حساسیت نشان دادند . از ۶ جدایه، ۴ جدایه نسبت به دانوفلوکساسین مقاوم بودند . همینطور از ۶ جدایه، ۴ جدایه نسبت به جنتامایسین مقاومت و ۲ جدایه حساسیت نشان دادند . بر اساس نتایج بدست آمده،مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های مورد نظر دیده شده است،لذا توصیه می شود درمان و پیشگیری بر اساس آزمایش آنتی بیوگرام انجام شود .