سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش قیر و آسفالت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن زیاری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
شمس نوبخت – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
کیوان بمانا – کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی خبیری – دانشجوی دکترای راه و ترابری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

هر ساله بودجه قابل توجهی صرف ساخت و نگهداری شبکه راهها می شود. با توجه به صرف این هزینه ها لازم است که در استفاده و حفاظت از لایه های گرانقیمت آسفالت دقت کافی مبذول شود. یکی از عوامل خرابی راه، عبور بارهای سنگین می باشد که کنترل های لازم در اینمورد باید صورت پذیرد.
در کشور ما نیز متاسفانه عبور این بارها به کرات اتفاق می افتد. بعلت عبور بارهای فوق سنگین، عمر روسازی آسفالتی کاهش می یابد و راهها قبل از پایان عمر بهره برداری پیش بینی شده خود خراب میشوند. این خرابیهای زودرس باعث اعمال هزینه های اضافی و پیش بینی نشده و عدم هماهنگی با برنامه پیش بینی شده بودجه ای برای نگهداری و بازسازی راه می شود. لذا خسارت ناشی ازعبور این بارها باید محاسبه شده تا متولیان راه بتوانند این هزینه های تحمیلی را از محورهای فوق سنگین دریافت نمایند.
در این تحقیق، به منظور عملکرد روسازی در مقابل بارهای سنگین از نرم افزار تحلیلی kenlayer استفاده شده است و کاهش عمر روسازی بر حسب تعداد عبور مجاز و با توجهبه کرنش های ناشی از عبور بارهای سنگین و بر اساس روابط انستیتو آسفالت برای خستگی و تغییر شکلدائم محاسبه شده و هزینه معادل این کاهش عمر به عنوان خسارت برای محورهای فوق سنگین عبوری درنظر گرفته شده است.