سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منصور غیاث الدین – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران
خاطره فیض بخش واقف – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران
مجید لطفعلی خانی – مرکز توسعه فناوری نیرو ( متن ) ایران

چکیده:

یکی از چالش های مدیران صنعت هزینه های زیـاد کنتـرل آلاینده ها می باشد که می گوینـد ایـن هزینـه هـا بازگشـت یـا منافعی برای صنعت ندارد . در ایـن مقولـه صـنعت بـرق هـم مستثنی نیسـت . در ایـن پـروژه سـعی شـده اسـت خسـارات آلودگیهای نیروگاهها بر محیط زیست مورد بررس ی قرار گیـرد تا توجیه اقتصادی هزینه های کنترل بر مـدیران صـنعت و در اینجا صنعت برق معلوم گردد . سه نیروگاه در موقعیت های مختلف و با عملکرد متفـاوت در این پروژه، از نظر انتشار آلاینده های گازی و پساب مـورد بررسی قرار گرفتند . از آنجاکه پساب ایـن نیروگاههـا مشـکل زیادی نداشتند به بررسی انتشار آلاینده های گـازی بـا انـدازه گیری در دودکش و محیط اطراف پرداخته شـد و باتوجـه بـه وجود سایر منابع برای تعیـین سـهم آلـودگی نیروگـاه ضـمن اندازه گیری خروجی دودکش با استفاده از مدل گوسی و نـرم افزار Screen 3 برآورد آن در محیط نیز صورت گرفت و در نهایت خسارات اجتماعی و خارجی آلاینده ها برحسـب هـر کیلووات سـاعت تولیـد بـرای سـلامت انسـان و محصـولات کشاورزی محاسبه گردید .