سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود براری تاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد,
همت اله پیردشتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران,
مرتضی نصیری – موسسه تحقیقات برنج کشور‐ معاونت مازندران
علی گزانچیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد.

چکیده:

به منظور تعیین خصوصیات مورفوفیزیولو ژیکی برگ پرچم (سطح، زاویه و مقدار کلروفیل ) در لاین امیدبخش برنج تحت برخی شرایط زراعی از قبیل تاریخ نشاکاری، فاصله کاشت و مقادیر کود نیترو ژنه مختلف آزمایشی در سال زراعی ۸۴ در بخش معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد . فاکتور اصلی شامل تاریخ نشاکاریدرسه سطح ۱۲ اردیبهشت، ۲۲ اردیبهشت، ۱ خرداد و فاکتور فرعی شامل فاصله کاشت و مقادیر مختلف کود نیترو ژنه که هرکدام در سه سطح (۳۰×۱۶، ۲۰×۲۰، ۲۵×۲۵ سانتی متر و ۳۰۰، ۲۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار ) بود. نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار مقادیر مختلف کود نیتروژنه بر سطح و زاویه برگ پرچم در سطح آماری ۱ درصد بود . با توجه به مقایسه میانگین اثرات ساده، کاربرد مقدار کود نیترو ژن ۳۰۰کیلوگرم در هکتار سبب بروز بیشترین سطح برگ پرچم (با میانگین ۰/۶۵ مترمربع) و همچنین کمترین زاویه برگ پرچم (با میانگین ۲۶/۳۸ درجه) شده است . همچنین مقدار کلروفیل برگ پرچم در لاین مذکور تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت . در این تحقیق، سطح برگ پرچم همبستگی مثبت و غیر معنی دار و زاویه برگ پرچم همبستگی منفی و غیر معنی داری با عملکرد دارا بودند.