سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رفیعی نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال
فریبا اورنگ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال
شاهین بنکدار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه بیومتریال
پرویز اولیا – دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی

چکیده:

در این پژوهش میکرواسفرهای نشاسته ای با روش پلیمریزاسیون امولسیونی معکوس تهیه شده است. از داروی سفتریاکسون به عنوان یک داروی ضد میکروب، برای شبیه سازی رفتار میکروکپسول های نشاسته ای در محیط کشت حاوی سه نوع مختلف از میکروارگانیسم، با عنوان Salmonella paratyphi A، Salmonella typhi و Salmonella paratyphi B استفاده گردید. تاثیر ماده گلوتارآلدئیو بر فرآیند شبکه ای شدن نشاسته و در نتیجه بر روند رهایش دارو و قطر هاله عدم رشد ایجاد شده به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب شیمیایی نمونه ها به کمک FTIR تعیین شد و از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ SEM برای بررسی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات و مورفولوژی سطح استفاده گردید. میکرواسفرهای نشاسته ای در مجاورت سه نوع میکروارگانیسم، رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند. مورفولوژی سطح ذرات بصورتی یکنواخت است و ذرات تهیه شده شکل کروی دارند. حداکثر قطر هاله عدم رشد حاصل پس از ۲۴ ساعت از کشت میکروبی برابر ۱۹mm می باشد. محدوده توزیع ذرات نشاسته ای حاوی داروی سفتریاکسون بین ۱ تا ۴۰ میکرومتر است و نمونه های شبکه ای شده، قطر هاله عدم رشد بزرگتری نسبت به نمونه های شبکه ای نشده نشان می دهند. در مجموع استفاده از این روش امکان دارو رسانی بهتر و با قابلیت بالاتر به محیط فیزیولوژیک را فراهم می کند.