سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا امیدوار – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
مسعود شمس بخش – دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
حشمت ا… رحیمیان – دانشکده کشاورزی، دانشگاه مازندران

چکیده:

بیماری آتشک درختان میوه دانه دار گسترش جهانی داشته و در سال های اخیر نیز خسارات هنگفتی به باغ های میوه دانه دار در برخی مناطق ایران وارد کرده است. از آنجا که بدون شناخت دقیق عامل بیماری مبارزه با آن مشکل خواهد بود، لزوم بررسی و شناخت دقیق عامل بیماری و تنوع ژنتیکی آن ضروری می باشد. با توجه به این که تنوع ژنتیکی استرین های باکتری E,amylovora، جداشده از میزبان ها و مناطق مختلف ایران بررسی نشده است، این تحقیق به بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی باکتری اختصاص یافت. جدایه های باکتریایی جمع آوری شده از میزبان ها و مناطق مختلف جغرافیایی ایران، از لحاظ ویژگی های فنوتیپی و الگوی پروتئینی و همچنین تنوع ژنتیکی تعدادی از استرین ها با استفاده از نشانگر RAPD مورد بررسی قرار گرفت. انجام آزمون های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی و مقایسه الگوی پروتئینی، وجود سطح تشابه بالایی را در میان استرین ها آشکار ساخت. همچنین تمامی استرین ها در آزمایشات RAPD-PCR، الگوهای یکسانی تولید کردند. بنابراین مشخص گردید که استرین های ایرانی E.amylovoraاز نظر ژنتیکی مشابه بوده و بر اساس منطقه جغرافیایی، میزبان و سال جداسازی قابل تفکیک نیستند.