سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کاظمی پشت مساری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت اله پیردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
مرتضی نصیری – عضوء هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
محمدعلی بهمنیار – استادیار گروه خاکشناسی، مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران

چکیده:

به منظور تعیین اثر مقادیر و تقسیط کود نیترو ژنه بر برخی صفات مرتبط با پر شدن دانه در ارقام مختلف برنج همچنین مقدار کلروفیل برگ پرچم و زیست توده ، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۴ در معاونت موسسه برنج کشور (آمل) اجراء شد . آزمایش بصورت اسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تک رار با سه عامل مقادیر کود نیترو ژنه از منبع اوره (سه سطح )، تقسیط کود نیترو ژنه (سه سطح ) و رقم (طارم، شفق و لاین هیبرید GRH1) انجام گرفت . نتایج نشان داد که ارقام در همه صفات مورد مطالعه دارای اختلافمعنی داری در سطح ۱% هستند. رقم طارم دارای بیشترین درصد باروری خوشه، بیشترین وزن تک دانه و کمترین تعداد دانه پو ک در خوشه بود . رقم شفق با دریافت ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار دارای بیشترین و رقم طارم دارای کمترین عملکرد شلتوک در مترمربع بود. بیشترین تعداد دانه پوک در رقم هیبرید در سطح کودی ۱۵۰ کیلوگرم در ه کتار، در تقسیط نوع سوم (۲۵%، ۲۵%، ۵۰%) حاصل شد . وجود دانه های پو ک بیش از دو برابر و درصد باروری پایین رقم هیبرید باعث کاهش عملکرد آن نسبت به رقم شفق شده و نشاندهنده محدودیت منبع در این رقم است . همچنین نتایج نشان داد که رقم ، مقادیر کود نیترو ژنه و تقسیط آن بر مقدار کلروفیل برگ پرچم و زیست توده اثر معنی داری داشته بطور یکه بیشترین مقدار کلروفیل در هیبرید GRH1 مشاهده شد . بطور کلی مقدار ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره و تقسیط نوع سوم باعث افزایش کلروفیل در برگ شده که این مقدار با میزان فتوسنتز و زیست توده مرتبط است.