سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – عضو هیأت علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
حسینعلی بهرامی – استادیار گروه خاشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدحمیدرضا صادقی – استادیار گروه آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس نور
محمدحسین مهدیان – استادیار پژوهش، مرکز حفاظت خاک و آبخیزداری تهران

چکیده:

خاک به عنوان مهمترین منبع تولید مواد غذایی در جهان است به طوری که امروزه بیش از ۹۷ درصد مواد غذایی جهان از خاک به دست میآید [۵] یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی در جهان، پدیده فرسایش آبی است [۶] یکی از روشهای رایج برآورد فرسایش آبی، رابطه جهانی فرسایش خاک ) ) USLE است . فرسایشپذیری خاک از عوامل ( R ( موثر در فرسایش آبی است که از مقدار خاک فرسایش یافته از کرت استاندارد در واحد شاخص فرسایندگی باران به دست میآید [۷] مقدار این عامل از نموگرافی بر اساس شن، سیلت و شنخیلیریز، ماده آلی، ساختمان و نفوذپذیری برآورد میشود [۸] گزارشها نشان میدهد که حساسیت خاک به فرسایش به ویژگیهای متعدد خاک از جمله پایداری خاکدانه [۳] و نفوذپذیری [۴] بستگی دارد . بنابراین مفهوم فرسایشپذیری و ارزیابی آن پیچیده است [۹] پژوهشها در مورد تعیین خطای برآورد فرسایشپذیری خاک در خاکهای نواحی نیمه خشک ایران بسیار کماست . گزارشها نشان میدهد که نموگراف USLE در خاکهای تقریبا غیرآهکی ارائه گردیده است در حالی که در خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک، که آهک نقشی اساسی در پایداری خاکدانهها دارد، بکارگیری آن عامل فرسایشپذیری ) ) K را بیشتر از مقدارواقعی نشانخواهد داد [۲] از اینرو استفاده از نموگراف USLE در ایران با ویژگیهای اقلیمی و هیدرولوژیکی متفاوت، بدون واسنجی قابل اعتماد نخواهد بود [۱] بنابراین بررسی خطای نموگراف در
برآورد فرسایشپذیری خاکهای نواحی نیمهخشک ایران به منظور اطمینان از بکارگیری آن حائز اهمیت است .