سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آی دانای قزاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب گروه آبیاری وآبادانی دانشگاه ت
مجید خلقی – دانشیار گروه مهندسی آبیاری وآبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

گاهاً در هیدرولوژی با مقادیر خارج از انتظار دبی مواجه می شویم این مقادیر تحت عنوان داده های پرت معرفی می شوند . از آنجاییکه این داده ها از مقادیر بالایی برخوردار هستند موجب بروز خسارات جانی و مالی فراوانی می شوند . از این رو دراین تحقیق چندین روش تعیین داده های پرت تحت توزیع های فرضی مختلف بررسی می شود . این روش ها مبتنی بر آماره های چولگی ٢ ، کشیدگی ٣ و انحراف معیار ٤ می باشند . مطالعه موردی این تحقیق بر روی بخشی از زیر حوضه رودخانه گرگانرود در استان گلستان واقع در شرق دریای خزر با استفاده از سری جریان های حداکثر سالانه انجام می شود . تبدیلات لوگ نرمال ، پیرسون ولوگ پیرسون نوع ш برای نرمال سازی داده ها استفاده می شود . با توجه به آزمون ها برای ایستگاه تنگراه در سطح معنی داری ۱ % ودر توزیع نرمال وتبدیل پیرسون نوع ш به ترتیب دو و یک داده پرت مشخص می گردد اما با بکار بردن دو تبدیل دیگر داده پرتی معین نمی شود . به همین ترتیب با آزمون ها برای ایستگاه تمر مشخص می گردد که هیچ داده پرتی وجود ندارد . اما ایستگاه گالیکش در مشاهدات بدون تبدیل دارای دو داده پرت می باشد .