سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا پورمحمد حسینی – دانشجوی دکترای استخراج معدن، دانشگاهMc.Gill کانادا
سیدحسن خوشرو – دبیر دومین کنفرانس معادن روباز ایران
سیدضیاءالدین شفایی – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
سعید کاشی تراش – ریس مهندسی معدن ، امور معدن، مجتمع مس سرچشمه،

چکیده:

از دید طراحی معدن ، استخرا ج کانسار مس سرچشمه در مرحله گذر از طرح بیست ساله به طرح توسعه می باشد.با نگرش به افزایش ظرفیت تولید ، طول مسیرهای حمل ماده معدنی و عمق معدن در طرح جدید ، لزوم انتخاب سیستم مناسبی جهت اصلاح سیستم باربری و کاهش هزینه ها ضروری به نظر م ی رسد و با توجه به افزایش مسیرهای باربری و زمان حمل، استفاده از سنگ شکن دا خل پیت و نوارنقاله اجتناب ناپذیر می باشد. طراحی چنین سیستمی بهمشخص نمودن وضعیت توزیع دانه بندی سنگ معدن نیازمند میباشد. در این تحقیق، تعیین دانه بندی انواع سنگ معدن مس سرچشمه پس از انفجار، به عنوان اولین قدم در بررسی امکان نصب گریزلی در داخل پیت معدن و ح مل مواد معدنی با نوار نقاله و حذف مسیر حمل و نقل با کامیون مورد مطالعه و اجرا قرار گرف ت . هدف تحقیق، کاهش هزینه های باربری از طریق جایگزین نمودن سیستم حمل با نوار نقاله به جای کامیون در بخشهایی از طرح توسعه معدن می باشد . برای تعیین توزیع ابعادی قطعات سنگ م عدن ، از روشآنالیز تصویری استفاده گردید . تصاویر گرفته شده از سطح توده حاصل از انفجار، با استفاده از نرم افزار Goldsize پردازش و نتایج به صورت نمودار توزیع ابعادی انواع سنگ معدن پس از انفجار نمایش داده شد . نتایج حاصل از آنالیزتصویری انواع سنگ معدن مس سرچشم ه نشان داد کهD 80 هر سه نوع سنگ معدن آتشباری شده در حد ۱۵ تا ۲۰
سانتیمتر بوده و به راحتی قابل حمل با نوار می باشد. برای حمل ۲۰ % بالای این اندازه نیز می توان با بررسی بیشتر روش سن گشکن داخل پیت و یا حمل با کامیون را مورد مطالعه قرار داد.
مطالعه فوق نشان داد که در صورت ثابت ماندن الگوی آتشباری فعلی که ناشی از شرایط خاص معدن مس سرچشمه م یباشد، تنها ۲۰ % سنگ معدن نیاز به سنگ شکنی اولیه خواهد داشت و ۸۰ % سنگ معدن نیاز به خردایش اولیه نداشته و با سرند کنی اولیه توسط گریزلی میتوان هزینه های سنگ شکنی اولیه را به میزا ن قابل ملاحظه ای کاهش داد.