سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه فخری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – دانشیار دانشکده مهندی علوم آب

چکیده:

بخش قابل توجهی از جریانات سطحی کشور را رودخانه های استان خوزستان از خود عبور می دهند که حجم زیادی از رسوبات معلق را حمل می کنند. اندازه ذرات رسوب در مطالعه نحوه انتقال رسوب، برآورد بار معلق رودخانه هاو همچنین در بررسی پیش بینی رسوبگذاری در مخازن سدها و بستر رودخانه ها توسط نرم افزارها از اهمیت ویژه یا برخوردار است.
در تحقیقحاضر بیش از ۵۰۰ نمونه رسوب معلق از حدود۱۰ ایستگاه هیدرومتری جمع آوریومورد بررسی قرار گرفت. دانه بندی نمونه ها تعیین گردید و با استفاده از آنالیز آزمایشگاهی نمونه ها، دانه بندی ذرات رسوبی با دبی و سرعتهای مختلف متوسط جریان بررسی گردید.