سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد صامعی برزکی – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه یزد
عبدالمطلب حاجتی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی اراک
علی دهقانی – عضو هیات علمی دانشگاه یزد، گروه فرآوری مواد معدنی

چکیده:

پس از استخراج کانسنگها ی مورد نظر و انتقال آن به کارخانجات فرآوری جهت جدا یش کانیهای مفید تحت عملیات خردایش و جدایش قرار میگیرند. در عملیات جدایش بر اساس اختلاف ملموس تر بین کانیها با توجه به جنبه های اقتصادی، روشهای مختلفی پیشنهاد میشود. در نها یت این روشها پس از ارزیابی در آزما یشگاه تجز یه و تحلیل شده و سپس انتخاب میشوند. در انجام هر یک از طرحها ی صنعتی، انجام مطالعات آزمایشگاهی جهت کاهش هز ینه ها ی سربار پروژه ها بسیار ضرور ی و لازم میباشد. در کارخانه فرآور ی سرب و روی لکان پس از عملیات خرد ایش و آزاد نمودن کانیها مستقیمًا به فرآیند فلوتاسیون فرستاده میشود. با توجه به رشد قیمت سرب و رو ی و تلاش جهت افزایش ظرفیت کارخا نجات، فرستادن بخش ز یادی از باطله های خرد شده به مدار فلوتاس یون توجیه پذیر نیست. لذا در ا ین تحقیق تلاش شده تا با برر س ی امکان بکارگیری طرح پیش پرعیارسازی بکمک واسطه سنگین (هوی مدیا) مطالعات اولیه آن بر روی کانسنگ مورد نظر استخراجی از معدن هفت عمارت انجام گردد . لذا با خردایش نمونه و تقسیم آن به محدوده دانه بندیهای ،(۳/۳۶-۴/۷۶) ،(۱‐-۳/۳۶) (۱۰-۴/۷۶) (۱-۱۰) میلیمتر و استفاده از هفت محدوده چگا لی حاصل از ما یعات سنگ ین در محدوده ها ی g/cm3(2/7تا۲/۹۶) آزما یشها ی لازم انجام گردید. پس از آنالیز سرب و روی، هر یک از نمو نه ها ی غرق و شناور شده از آزما یشها و تجز یه و تحلیل آنها، محدوده چگالیg/cm3 ( 2/75-2/85) با دانه بند ی (۱-۱۰)mm مناسب تشخیص داده شد . در این شر ایط ۵۱ % باطله با عیار سرب ۰/۵۲% و رو ی با عیار ۰/۷۶% حذف گرد ید. کنسانتره بدست آمده در این شرایط از خوراک با عیار سرب ۱/۶۶% و روی ۷/۴% به سرب ۳/۱۴% و روی ۱۴/۹۵% تغییرداده شد . انتظار میرود در مقیاس صنعت ی باز یابی سرب و ر وی در بخش پر عیارسازی ثقلی بترتیب به ۸۵ % و ۹۵ % برسد. لذا با انتخاب این
شرایط امکان استفاده از طرح هوی مدیا توجیه عملیاتی دارد.