سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا ظهیری – دانشجوی دوره دکتری تاسیسات آبیاری دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی عنبری زاده – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری گروه سازه و هیدرولیک سازمان آب و برق خوزست
جواد ظهیری – دانشجوی کارشناسی مهندسی آبیاری دانشگاه هشید چرمان اهواز
صمد امام قلی زاده – دانشجوی دوره دکتری تاسیسات آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مطالعات زیادی در مورد هیدرولیک جریان در مقاطع مرکب انجام شده که علیرغم این تلاشها، پیچیدگی زیادی در تعیین روابط دبی-اشل این مقاطع وجود دارد. تاکنون روشهای زیادی با فرضیاتی متفاوت برای محاسبه دبی جریان در مقاطع مرکب ارائه شده اند که در برخی از شرایط با نتایج خوبی همراه بوده اما تعمیم آنها برای کلیه شرایط هندسی و هیدرولیکی دشوار می باشد.در این تحقیق با استفاده از داده های مقاطع مرکب رودخانه ای و آزمایشگاهی موجود در دنیا(حدود ۴۰۰ داده از ۳۰ مقطع مرکب در شرایطی متفاوت) سعی شده تست به کمک شبکه عصبی مصنوعی(نرم افزار Qnet 2000) روشی کلی برای محاسبه دبی جریان در اینگونه مقاطع ارائه شود. به این منظور از ۹ متغیر ورودی و یک لایه پنهان با ۳۶ گره برای آرایش شبکه عصبی استفاده شده است. ضریب همبستگی در مراحل آموزش و صحت سنجی شبکه بیش از ۹۷ درصد می باشد که بیانگر دقت بالای این روش است. همچنین درصد اهمیت هر یک از متغیرهای ورودی در این شبیه سازی بگونه ای است که عمق نسبی، عرض نسبی و زبری نسبی بترتیب با ۱۸،۴۹ و ۱۶ درصد مهمترین متغیرهای ورودی و شیبهای جانبی مقطع اصلی و دشتهای سیلابی کم اهمیت ترین متغیرهای ورودی می باشند.