سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد طاهرشمسی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرهاد ایمان شعار – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اگرچه رودخانه های محدوده ای از جریانها را تجربه می کنند، اما بایستی بیان داشت که در بیش از یک دوره زمانی تمامی ابعاد وشکل خود را با یک جریان غالب واحد (جریان تشکیل دهنده) وفق می دهند. این جریان یکنواخت محصول همان ابعاد رژیمی است که به صورت طبیعی و متوالی شکل میگیرد. این حالتی است که می تواند جریان معرفی شده را به طور مستقیم به عنوان دبی طراحی برای مجاری پایدار معین نماید. به عبارت دیگر اگر فراوانی یا زمان وقوع دبی غالب بتواند مشخص شود قادر خواهیم بود به طور غیر مستقیم دبی طراحی را مشخص نماییم. بدون نیاز به اندازه گیری صحرایی بازنگری تعیین دبی غالب تشکیل دهنده جریان به سه روش توسط محققین امکان پذیر است: ۱ـ تعیین مستقیم دبی غالب با استفاده از دبی مقطع پر و دبی موثر ۲ـ تعیین غیر مستقیم دبی غالب با استفاده از فراوانی و تداوم زمان وقوع دبی مقطع پر و دبی موثر ۳ـ تعیین دبی غالب به روش ندکو (Nedeco) برای انجام محاسبات، در برخی از روشهای فوق تاکنون چند رابطه ارائه شده است. در این تحقیق معروفترین روشها برای محاسبه دبی غالب در مورد رودخانه سیستان آزمایش شده و نهایتا جوابی را که با توجه به دقت انجام محاسبات و روند دوره بازگشت نسبت به بقیه منطقی تر جلوه می کند، به عنوان دبی غالب معرفی شده است.