سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه زینتی شعاع – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
علی سلاجقه – استادیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگ

چکیده:

حمل رسوب معلق توسط رودخانه ها در ک یفیت آب در شهرها و روستاها ی واقع در حوزه آبخ ی ز موثر است . لذا تع یین دب ی موثر و خصوص یات آن که ب یشترین م ی زان رسوب را در طولان ی مدت حمل می نما ید از اهم یت ز یادی برخوردار است برا ی محاسبه دب ی موثر از آمار دب ی روزانه و رسوب در ایستگاه های هیدرومتری و رسوب سنجی موجود درحوزه مطالعاتی استفاده گردید . با استفاده از داده های دب ی روزا نه، تابع چگال ی احتمال برا ی جر یان ها محاسبه و با ضرب ضرا یب منحنی سنجه رسوب در تابع چگال ی احتمال ، جر یان تابع چگالی رسوب به صورت هیستوگرامها ی دبی رسوب معلق ترس یم گرد ید و با توجه به آن دب ی موثر تع یین گرد ید . سپس دوره بازگشت آن ازطریق تجز یه و تحل یل آمار ی با است فاده از دب ی ها ی حداکثر لحظه ا ی محاسبه م ی شود تا با تع یین دبی موثر، حوزه آبخیز مورد مطالعه از نظر تولید رسوب مورد بررسی قرارگیرد