سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شاهرخ چمبری – کارشناس ارشد علوم محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان
سیدمحمدباقر نبوی – دکتری بیولوژی دریا،
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دکتری بهداشت محیط
رضا خوشنود – کارشناس ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

تالاب هورالعظیم با وسعتی بیش از ۴۵۰ هزار هکتار یکی از مناطق زیست محیطی منطقه و از مهمترین تالابهای پر تنوع ایران و دنیاست. هورالعظیم تالابی دایمی با آب شیرین تا شور می باشد، آب تالاب از رودخانه کرخه، شاخه های فرعی دجله و فرات و روان آبهای سطحی تأمین می شود. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل آلاینده آلی تالاب هورالعظیم، فاکتورهای محیطی تالاب مانند اکسیژن محلولpH شوری، دما، درصد کل مواد آلی، دانه بندی رسوبات و شاخ صهای کیفیت آب COD ،BOD5 نیترات، فسفات TDS،TSS طی چهار فصل نمونه برداری از پاییز ۸۳ لغایت تابستان ۸۴ و در ۱۰ ایستگاه مشخص مورد سنجش قرار گرفت . نتایج حاصل از شاخص کیفیت آب نشان می دهد که این تالاب از نظر نظام شاخص کیفی آب در گروههای سوم و چهارم قرار می گیرد که از نظر آلودگی وضعیت کیفی مطلوبی ندارد . ایستگاه نهم در دریاچه هور بالاترین کیفیت و ایستگاه پنجم در محدوده بین تالاب و شاخه های ورودی آن کمترین کیفیت را دارد . همچنین نتایج فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و شاخص کیفیت آب نشان م یدهد در فصل زمستان به دلیل بارش باران و افزایش دبی آب تالاب بالاترین میزان کیفیت و در فصول گرم خشک، بهار و تابستان متناسب با کاهش بارش و در نتیجه کاهش دبی آب کمترین میزان کیفیت مشاهده می شود. بیشترین میزان مواد آلی موجود در رسوبات بستر در تمام فصول مربوط به ایستگاه هشتم می باشد. مطالعه ترکیب بستر تالاب نشان دهنده غالبیت حضور ذرات دانه ریز(ذرات سیلتی- رسی) در این تالاب می باشد. نتایج کلی بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که در تمام ایستگاههای نمونه برداری انتخاب شده آلودگی وجود دارد و میزان این آلودگی در بخشهای مختلف تالاب متفاوت می باشد. عامل اصلی آلودگی تالاب پسابهای کشاورزی ناشی از فعالیت های کشاورزی در حاشیه تالاب بوده و همچنین در درج ههای بعدی اهمیت می توان پسا بهای انسانی را به این منابع آلاینده اضافه نمود