سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد اکبری ترکستانی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ایران
محمدرضا میبدی – دانشکدة مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ایران

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم مبتنی بر اتوماتای یادگیر توزیع شده بمنظور تعیین درخت پوشای کمینة یک گراف تصادفی که تابع توزیع وزن یالهای آن از قبل شناخته شده نمی باشند پیشنهاد می گردد. در این الگوریتم، سعی می شود با حداقل تعداد نمونه گیری از یالهای گراف درخت پوشای کمینه شناسایی شود. با انتخاب مناسب پارامترهای اتوماتای یادگیر توزیع شده الگوریتم پیشنهادی قادر است درخت پوشای کمینه را با احتمالی نزدیک به یک انتخاب نماید . به منظور ارزیابی الگوریتم پیشنهادی، تعداد نمونه های گرفته شده توسط الگوریتم پیشنهادی با تعداد نمونه های موردنیاز به روش نمونه گیری استاندارد مقایسه شده است. آزمایشها نشان داده است که تعداد نمونه های گرفته شده توسط الگوریتم پیشنهادی بمراتب از تعداد نمونه های گرفته شده به روش نمونه گیری استاندارد کمتر است.