سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم صمدانی – دانشکده مواد، گروه سرامیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این تحق یق با توجه به خواص برتر ش یشه سرام یک ها و اهم یت اطلاع از م یزان فاز ش یشه با قیمانده بر رو ی این خواص ، سعی شده روش ی معرف ی شود تا بتوان به راحت ی و با سرعت، درصد تقر یب ی ش ی شه باق یمانده در ش ی شه سرام یک ها را مشخص نمود .
اساس کار بر آنالیز تصویری (Image Analysis) قرار گرفته که در مورد تصاویر ری ز ساختار ی با تفاوت روشن ی ب ین فازها (greylevel) قابل استفاده است و با توجه به ساختار متراکم و تقریبا عاری از تخلخل و ع یوب در ش یشه سرام یک ها و تفاوت روشنی وت یرگی فازها ی ش یشه و بلور بدل یل حلال یت متفاوت ناخالص ی ها، این روش مورد استفاده قرار گرفته و با نتایج حاصل از اندازه گیری شیشه باقیمانده از روش های دیگر مقایسه شده که نتایج قابل قبولی بدست آمده . تصاویر الکترون های برگشت ی (BSE-SEM) در دستگاه م یکروسکوپ الکترون ی ته یه شده و سپس درصد فاز ش ی شه از رو ی آنها بطور متوسط توسط آنالیز تصویری (Image Analysis) مورد اندازه گیری قرار گرفته که با تقریب خوبی قابل استفاده است .