سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید تقوایی گنجعلی – مرکز تحقیقات صنایع لاستیک
فرسا فتوحی – مرکز تحقیقات صنایع لاستیک
فرشته مطیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده شیمی

چکیده:

تعیین مقدار درصد واحدهای استیرن در SBR از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که همگرایی مشخصی بین خواص مکانیکی SBR با درصد واحدهای استیرن موجود در آن دارد. تعیین مقدار استیرن موجود در SBR مستلزم انجام آزمایشات پیچیده شیمیایی و پر هزینه می باشد. از طرفی وجود دوده، مواد افزودنی و پرکننده معدنی در آمیزه های لاستیکی تعیین مستقیم واحدهای استیرن را مشکل می سازد. تکنیک TGA که تغییرات وزن مقادیر کوچک نمونه (mg 20 – 10) را بعنوان تابعی از دما یا زمان بررسی می کند، یک تکنیک سریع و قابل اطمینان برای تعیین ویژگی محصولات لاستیکی می باشد. با افزایش دما اجزای موجود در یک آمیزه لاستیکی در دماهای متفاوت تخریب شده و امکان اندازه گیری کمی این اجزاء را در آمیزه می دهد. در این مطالعه تکنیک TGA جهت تجزیه SBR محتوی درصدهای مختلف استیرن بکاربرده می شود. این پروژه متدولوژی تعیین استیرن موجود در SBR را در حضور افزودنیهای شیمیایی و دیگر الاستومرها بیان می دارد.