سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امید بزرگ حداد – دانشجوی دکترای مهندسی عمران آب، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به جهت استفاده مطلوب از منابع آبی کشور و با توجه به کثرت سدهای موجود و در دست اجرا در کشور، لزوم بهره برداری بهینه و استخراج قواعد بهره برداری مناسب از آنها نمایان می گردد. در این راستا با توجه به دقت و کارآیی بالای روش شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی رویدادها از این روش جهت استخراج دستورالعمل بهره برداری استفاده شده است. در این بررسی میزان رهاسازی از مخزن سد در هر دوره براساس حجم مخزن در ابتدای همان دورهمیزان آب ورودی به مخزن در آن دوره و نیز میزان نیاز در آن دوره محاسبه گردیده است. بدین ترتیب با هر ترکیبی از موارد فوق می توان حجم مناسب خروجی از سد در هر دوره را تعیین نمود. این تحقیق برای یکی از سدهای موجود در جنوب غربی کشور ( سد کرخه ) انجام پذیرفته و نتایج آن با نتایج یکی دیگر از روشهای کلاسیک موجود (روش رگرسیونی) مقایسه گردیده است. نتایج نشانگر دقت نسبتًا مناسب این روشدر این حوزه کاربرد می باشد.