سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهسا عربی –
جواد صادقی نژاد –
سیدمحمد هاشمی –

چکیده:

طحال یکی از اعضا ی لنفاو ی مهم در بدن بوده که علاوه بر حذف سلول ها ی غیر نرمال خونی در خونسازی نیز موثر است . از انجا یی که احتمال درگیری طحال گاو در بسیاری از روندها ی عفونی انمی نفوذ جسم خارجی از نگاری وسپتی سمی ها وجود دارد ولیکن هیچ نشانه بالینی و روش ازمایشگاهی اختصاصی جهت تشخیص درگیری طحال در ا ین حیوان وجود نداشته و علاوه بر ان بر خلاف حیوانات د یگر از طریق توش رکتال نیز قابل ملامسه نبوده و تنها روش ها ی تهاجمی ( نظیر لاپاروسکوپی و غیره ) وجود دارد، بنابرا ین در ا ین مطالعه استفاده از سونوگرافی به عنوان روش مناسب تشخیصی مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور طحال نرمال ۱۰ راس گاو که از لحاظ معا ینات بالینی مورد تائید قرار گرفتند با دستگاه اولتراسونوگرافی با پراب محدب و ترانس د یوسر ۷/۵ مگاهرتز در حدود دنده ۶ تا ۱۳ از زائده عرضی مهره ها ی کمر تا خط میانی شکم مورد ا سکن قرار گرفت . با بررسی دقیق تصاویر مشخص شد که طحال در فضای بین دنده ا ی ۷ تا ۱۱ بین شکمبه و د یواره شکمی بوده و سطح احشا یی آن مقابل کیسه پشتی شکمبه و قدام نگاری و سطح جداری آن در تماس با د یافراگم می باشد . بررسی ظاهری پارانشیم طحال در تصاو یر نیز گو یای اکوی هموژن بوده و کپسول طحالی به صورت یک خط اکوژن یک در سطح آن مشاهده گرد ید . در مطالعه کلی ضخامت طحال در سطح شکمی باریک تر و عروق به صورت ساختارهای غیر اکوئیک طویل در برش طولی و گرد تا بیضی در برش عرضی می باشند . با توجه به ا ین که تا بحال هیچ گونه بررسی در رابطه با فراوانی وقوع ضا یعات طحال در گاو صورت نگرفته است بکارگیری این روش و استفاده از یافته ها ی نرمال فوق می تواند زمینه ساز تشخیصی غیر تهاجمی و مطلوب برای بررسی تغییرات ساختاری طحال در روند بیماری ها باشد .