سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر صادق مقدس – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سحر عبدهو – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کامران قاسم زاده – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
اسماعیل فاتحی فر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

ته مانده های سنگین نفتی کاربردهای محدودتر و دشوارتری نسبت به انواع هیدروکربن های سبک تر دارند . با توجه به مسائل زیست محیطی و طرح توسعه پایدار تا حدامکان بایستی از این مواد به نحو احسن استفاده شود . از جمله موادی که می توان از ته مانده های سنگین تولید کرد پترولیوم کک می باشد که در صنایع مختلف مثل آلومینیم سازی و متالورژی مورد استفاده قرار می گیرد و هم اکنون از خارج وارد می شود . مناسبترین روش برای تولید کک استفاده از روش کک سازی تاخیری می باشد . در این روش جهت پیشبرد فرایند کک گیری به صورت اقتصادی سعی بر آن است که خوراک مورد نظر را پیش از ورود به کوره توسط مبدل ها تا حد ممکن پیش گرم نمود . در نتیجه این کار، بار حرارتی کوره کاهش پیدا می کند و این امر از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است . لذا تعیین دمای پیش گرمکن می تواند از جمله پارامتر های مهم فرایند کک سازی باشد . به این منظور در این تحقیق سعی شده است دمای اولیه تشکیل کک برای دو نمونه از هیدروکربنهای سنگین که به عنوان ضایعات مجتمع پتروشیمی تبریز ( به نامهای صنعتیC.F.Oو S.M.Tarمحسوب می شوند با روش تجربی تعیین گردد . آزمایشها به صورت بچ و در داخل یککوره لوله ای در حضور ازت انجام گرفت . با افزایش تدریجی دما از C 200 تا C 550 در بازه های پنجاه درجه سانتیگراد مشاهده شد که در ۳۵۰ C o محصولی به شکل جامدی قهوه ای رنگ و شفاففازMesoحاصل می گردد که این به عنوان دمای اولیه تشکیل کک انتخاب گردید . در ادامه مقدار کک تولیدی از دو نمونه مقایسه گردید . بر اساس نتایج حاصله، نمونه C.F.O با % ۵ / ۳۱ جرمی کربن نسبت به نمونه S.M.Tar با % ۴ / ۳ جرمی کربن به عنوان خوراک اقتصادی انتخاب شد