سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن ایزانلو – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی آبخیزداری
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی آبخیزداری
سیدحمیدرضا صادقی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس گروه مهندسی آبخیزداری

چکیده:

یکی از مسائل مهم در طراحی سازههای آبی، معیارهای هیدرولوژیکی میباشد لذا توجه به دوره-های هیدرولوژیکی حوزهها، امری ضروری به نظر میرسد. تحقیق حاضر به تعیین دورههای هیدرولوژیکی موجود در حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS)پرداخته است. بدین منظور پس از جمعآوری دادههای ماهانه بارش، دما و دبی اوج لحظهای ایستگاههای موجود در منطقه مورد مطالعه، اقدام به انتخاب پایه زمانی مشترک آماری، و کنترل کیفیت و همگنی آمارهای موجود برای هر ماه از سال بطور جداگانه از روش منحنی جرم مضاعف گردید. آنگاه پس از بازسازی و تکمیل آمار ایستگاههای ناقص به روش همبستگی و نسبت نرمال، مقادیر متوسط بارندگی و دمای حوزه مورد مطالعه به روش ترسیم خطوط همباران و همدما در نرمافزارArcviewبرای ماههای مختلف سال محاسبه گردید. از تنها ایستگاه هیدرومتری حوزه مورد مطالعه بنام کوشکآباد، مقادیر دبی متوسط در ماههای مختلف سال بصورت میانگین حسابی محاسبه شد. به این ترتیب، نتایج حاصله، بصورت دو منحنی تغییرات بارش-دبی و بارش-دما (منحنی آمبروترمیک) در طول سال رسم گردید. نتایج تحقیق با تحلیل روند تغییر شیب منحنیهای مذکور نشان داد که در حوزه آبخیز کوشکآباد سه دوره هیدرولوژیکی بهاره (فروردین تا تیر)، تابستان- پاییزه (مرداد تا دی) و زمستانه (بهمن تا اسفند) قابل تشخیص میباشد. لذا با تمرکز عملیات مدیریتی، سازهای و بیولوژیکی بر اساس دورههای هیدرولوژیکی تعیین شده، ضمن دسترسی به اهداف پروژههای مختلف آبخیزداری، مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب، مدیریت منابع آب، مسائل بهداشتی، فاضلاب شهری و صنعتی، زمینه- های زیست محیطی و غیره، افزایش قابل توجهی در مدیریت بهینه آنها پیشبینی میگردد.