سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهرخانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اصغر جعفری – کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی خرمدره

چکیده:

برای تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در مزارع لوبیا سفید رقمکشاورز در شهرستان خرم دره (استان زنجان ) در سال ۱۳۸۵ ، طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد . در این آزمایش دوره های کنترل عبارت بودند از: تا ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ روز پس از سبز شدن و دوره های تداخل نیز با فاصله ۱۰ روزه همانند ۵ تیمار فوق اعمال گردید . دو تیمار شاهد نیز، شامل مهار علف هرز در تمام طول دوره رویش و حضور علف های هرز در تمام دوره رشد در نظر گرفته شد . نتایج نشان داد که با افزایش مدت زمان تداخل علف های هرز با گیاه زراعی عملکرد دانه کاهش می یابد و بر عکس حذف علف هرز و عدم وجود تداخل موجب بهبود وضعیت گیاه زراعی و عملکرد دانه می شود . در این تحقیق دوره بحرانی تداخل علف های هرز با لوبیا سفید رقم کشاورز با قبول حداکثر ۵% کاهش عملکرد مجاز به مدت ۲۲ روز از ۲۱ تا ۴۳ روز پس از سبز شدن تخمین زده شد که طبق مراحل فنولوژیکی رشد این محصول، شامل فاصله زمانی حد فاصل آغاز سه برگچه ای سوم تا ابتدای گلدهی است . با بیشتر شدن زمان های عاری از علف هرز وزن خشک علف های هرز به مرور کاهش می یابد . همچنین بین وزن خشک علف های هرز با تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه لوبیا همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت.