سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روناک روحانی اردشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید رضا مبصر – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی افتخاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیر حسین شیرانی راد – استادیار موسسه پژوهشی نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز محصول راتون برنج رقم تارم نوک سیاه آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در شهرستان نکا به اجرا در آمد. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا شده و تیمارهای تداخل و کنترل علف های هرز بر اساس روزهای پس ازبرداشت محصول اصلی (۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰) اعمال شد . همچنین دو تیمار نیز به عنوان شاهد یکی شاهد تداخل (رقابت در تمام فصل رشد ) و دیگری شاهد کنترل (وجین در تمام فصل رشد) در نظر گرفته شدند. صفات مورد ارزیابی در محصول راتون شامل تعداد کل پنجه و پنجه های موثر در هر کپه، تعداد خوشه در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی بود . نتایج نشان داد که تعداد کل پنجه و پنجه های موثر در هر کپه، تعداد خوشه در متر مربع، عملکرد دانه و بیولوژیکی با افزایش دوره های کنترل علف های هرز افزایش و با افزایش دوره های تداخل به طور معن ی داری کاهش نشان دادند . دوره بحرانی کنترل علف های هرز نیز بین ۲۰ تا ۴۰ روز پس از برداشت محصول اصلی به دست آمد.