سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی حسین پور – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
آذر ماکنتالی – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
حمید شریفی – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد
محمدحسن هادی زاده – موسسه تحقیقات افات و یماری های گیاهی

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنرتل علف های هرز چندر قند این آزمایش در قالبطرح بلوک های کامل تصفادی با ۴ تکرار و ۱۶ تیمار طی دو سال زراعی ۷۹-۷۸ و ۸۰-۷۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد اجرا گرید. تیمارهای آزمایشی شامل ۷ دوره عاری از علف هرز و ۷ دوره تداخل علف هرز به ترتیب ۲ و ۴ و ۶ و ۸ ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ هفته پس از سبز شدن چغندر قند و دو تیمار شاهد با علف هرز و عاری از علف در تمام فصل بودند.