سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی نساجی زواره – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی
مجتبی صانعی – عضو هیئت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی

چکیده:

کمبود بارش اثرات متفاوتی روی آبهای زیرزمینی، رطوبت خاک و جریان رودخانه دارد. جهت تعیین خشکسالی ابتدا باید شاخصی را بدین منظور تعریف کنیم. شاخص SPI یک شاخص خشکسالی اقلیمی است این شاخص جهت تعیین کمبود بارش در مقیاسهای زمانی مختلف به کار می رود مقیاسهای زمانی اثرات خشکسالی را روی توانایی منابع آب نشان میدهند کمبود بارش در مقیاس زمانی کوتاه مدت برروی رطوبت خاک اثر میگذارد در صورتیکه این کمبود در مقیاس زمانی بلندمدت برروی آبهای زیرزمینی ، دبی رودخانه ها و منابع ذخیر آب اثر می گذارد. به این دلیل محاسبه شاخص SPI برای مقیاسهای زمانی ۳ ، ۶ ، ۱۲ ، ۲۴ و ۴۸ ماهه صورت گرفته است محاسبه SPI در هر مکان براساس ثبت بارشهای طولانی مدت در دوره مورد نظر پایه گذاری شده است این داده ها با یک توزیع احتمالاتی برازش داده می شوند که سپس به یک توزیع نرمال تبدیل می شود. این توزیع نرمال مقدارشاخص SPI را برای مقیاسهای زمانی مورد نظر محاسبه می کند و نهایتا با استفاده از جدول شاخص SPI وضعیت و درجه خشکی و رطوبت مشخص می گردد. نتایج داده ها، مشخص کننده این شاخص برای مقیاسهای زمانی مختلف می باشد که نهایتا دوره های خشکسالی، نرمال و مرطوب در مقیاسهای زمانی مختلف برای چند ناحیه در کشور ایران تعیین شده است با استفاده ا زداده ها و نتایج، مقادیر SPI بدست آمده است و امکان پیش بینی های دوره های خشکسالی با مقیاسهای زمانی مختلف در مناطق مورد مطالعه فراهم گردیده است.