سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهروز ساری صراف – عضو هیئت علمی گروه جغرافیا – دانشگاه تبریز
سیدرضا ریحانی نیا – کارشناس هواشناسی مدیریت آبخیزداری جهاد استان آ.شرقی

چکیده:

با توجه به استقرار مراکز پر فشار جنب حاره در بخش جنوبی کشور ایران، مطالعات مربوط به نوسانات بارندگی، پیش بینی آنها و برنامه ریزی جهت اجرای طرح های مختلف مدیریت آب در اولویت برنامه ها قرار می گیرد . در اجرای اهداف فوق یکی از اقدامات لازم پیش بینی دوره هایخشکسالی است که در این زمینه روشهای متعددی از طرف اندیشمندان کلیماتولوژی و زیست شناسی ارائه شده است. هرمکانجغرافیائی نوسانات دوره ای خاصی را در میزان بارش نشان می دهد که می باید بر اساس سالهای خشک و مرطوب طبقه بندی می گردد تا از نظر اجرای پروژه های مختلف برخورد یکسانی با آنها به عمل آید.
متد پیش بینی بر اساس داده های بارش ماهانه در طول ۲۵ سال (۱۹۹۵-۱۹۷۱) ایستگاه های کرمان ، زرند، بافت وبم می باشد. در این روش فقدان بارندگی (باش های صفر میلی متر)، متوسط بارش ماهانه منطقه و متوسط بارش ماهانه ایستگاه های به عنوان سه معیار تعیین مرز خشکی و رطوبتی انتخاب شده است و تغییرات دوره (ماهانه) نسبت به تعداد آنها بر روی نمودار نیمه لگاریتم تنظیم شده و به همین ترتیب معادلات رگرسیونی آنها نیز محاسبه گردید. به دلیل اینکه طولانی ترین مدت دوره های مرطوب و خشک فقط یکبار در طول یک دوره آماری اتفاق می افتد لذا از طریق نمودارهای نیمه لگاریتمی مطابق با تعداد وقوع هر کدام ازآنها طول مدت دوره های مرطوب و خشک هر کدام از ایستگاه ها پیش بینی گردید.