سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود اطمینان – مرکز مهندسی صنایع ایران

چکیده:

بررسی وضعیت برق مصرفی بسیاری از کارخانجات صنعتی نشان می دهد که مصرف برق در طول روز دارای تغییرات وسیعی می باشد و تنها در زمان محدودی از شبانه روز یا بعضی از روزهای ماه دیماند مصرف به مقدار ماکزیمم خود می رسد و در بسیاری موارد دیگر مقدار آن از پیک مصرف برق کارخانه فاصله زیادی دارد . بررسیهای انجام شده بیانگر این واقعیت می باشد که بی توجهی به نحوه برق مصرفی، عدم وجود برنامه ریزی دقیق در راه اندازی تجهیزات برقی، و در مجموع نبودن برنامه ریزی بهره برداری با توجه به بهینه کردن دیماند مصرف، عوامل عمده و اساسی افزایش بی رویه دیماند مصرف برق در کارخانجات می باشد . در این مقاله ضمن بحث و بررسی پیرامون علل افزایش بی رویه دیماند مصرف برق در کارخانجات به مسئله برنامه ریزی مصرف برق توجه گردیده و یکی از کارخانجات سیمان کشور به عنوان نمونه مورد بررسی قرار می گیرد و درنتیجه با شیوه های ارائه شده در مقاله پیک مصرف کارخانه که تاکنون در ساعات پیک شبکه ۱۲/۳ مگاوات بوده به ۲/۳ مگاوات تقلیل یافته است . همچنین با تنظیم برنامه بهره برداری قسمتهای مختلف کارخانه دیماند مصرف در هیچیک از ساعات روز از مقدار ۱۱/۴ مگاوات افزایش نیافته است حال آنکه در شرایط قبل مقدار آن حدود ۱۲/۳ مگاوات بوده است .