سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبدالعلی عادلپور – استا
مجید صوفی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
عبدالکریم بهنیا – دانشیار گروه آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بررسی نرخ جداسازی ذرات خاک به عنوان یکی از مولفه های مهم در فرایند فرسا یش ضروریست به ویژه در مدل های فرسایش که بر اساس رابطه بین نرخ جداسازی ذرات خاک و یکی از پارامترهای هیدرولیکی جریان طراحی شده اند. دراین تحقیق تاثیر پارامترهای دبی ، سرعت، توان و توان واحد جریان بر نرخ جداسازی ذرات خاک در اراضی مرتع طبیعی و دست نخورده با بافت سیلتی -لوم بررسی می شود . برای این منظور جریان سطحی با استفاده از یک دستگاه فلوم صحرائی از جنس آهن سیاه به طول ۱۵ متر، عرض۰/۴ متر و ارتفاع ۰/۵ متر در مراتع اطراف شهرستان لامرد شبیه سازی گردید. چهار تیمار شامل اراضی متروک ه ( بدون پوشش گیاهی )، مرتع ضعیف( تراکم پوشش کمتر از ۲۰ درصد )، مرتع متوسط(تراکم پوشش بین ۲۰ تا ۴۰ درصد) و مرتع خوب ( تراکم پوشش زیادتر از ۴۰ درصد ) مورد آزمون قرار گرفتند . در هر تیمار ۵ دبی جریان از کم به زیاد مورد استفاده قرار گرفت و نرخ جداسازی ذرات خاک به دقت اندازه گیری گردید . در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی جریان نظیر شدت جریان، عمق متوسط جریان و غلظت رسوب در انتهای فلوم به طور مستقیم اندازه گیری شد ه و سایر پارامترها (سرعت متوسط جریان ، تنش برشی جریان ، ظرفیت جداسازی ذرات خاک، توان و توان واحد جریان ) محا سبه شدند