سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین کرمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سمانه حاجی مشهدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

وضعیت بارش – رواناب و روابط آنها بر ساختار زیست محیطی نظیر حوزه های آبریز تاثیر گذار می باشد. در این راستا سعی شده استتا برآوردی از دبی اوج سیلابهای جاری ناشی از بارندگی به روش مدل موج سینماتیکی در سطح حوزه آبریز به عمل آورده و رابطه ای ریاضی بین دبی اوج سیلاب و شدت بارش برای این حوزه ارائه گردد. حوزه آبریز زیارت با مساحت ۹۸/۵km2 در جنوب شهر گرگاندارای پوششی غنی از منطقه جنگلی می باشد. با تهیه منحنی های (IDF) این حوزه در ارتفاع ۱۵۰۰ متری، برای هر بارش مجزا با شدت مشخص، دبی اوج سیلاب ها با استفاده از مدل موج سینماتیکی برآورده گشته است. نتایج حاکی ازاین بوده است که این مدل برای حوزه آبریز زیارت، برآورد خوبی از دبی اوج سیلابها را به عملمی آورد. همچنین در مقایسه با روشهای تجربی برآورد دبیتوج سیلابها، این مدل جوابهای بسیار دقیق تری را ارائه می دهد.